Strona główna Państwo Czym jest NWO i Agenda 21/30 w 12 punktach

Czym jest NWO i Agenda 21/30 w 12 punktach

653

Wyceniony na 600 mld dolarów program ratowania planety zawarty w Agenda 21 i 2030 został ratyfikowany przez 176 krajów, w tym USA, Chiny i Rosja. Dokument Agenda 21/30 zawiera 500 stron na których w  zawoalowany sposób opisuje się projekt globalnych zmian, ukrywając plany budowy socjalistycznego rządu światowego (NWO) pod przewodnictwem ONZ oraz usankcjonowanego sektora bankowego i korporacyjnego.

Czym jest NWO i Agenda 21/30 w 12 punktach

(Wszystkie cytaty wraz z aktywnymi linkami do ustaw Agendy 21 i materiałów źródłowych oraz nagrań video znajdują się na stronie American Policy w aktywnym linku pod tekstem)

1. Co to jest zrównoważony rozwój?

Zgodnie z autorami, celem rozwoju zrównoważonego jest integracja  gospodarcza, społeczna i polityczna ochrony środowiska aby osiągać zredukowane spożycie, socjalny udział,  ochronę i przywrócenie bioróżnorodności. Zrównoważony rozwój  nalega, by każda społeczna decyzja opierała się na oddziaływaniu na środowisko, skupiając na trzech składnikach; globalna gospodarka gruntami, globalna edukacja, i globalna kontrola urodzeń.

2. Socjalny Udział (Społeczna niesprawiedliwość)

Sprawiedliwość społeczna jest opisana jako prawo i możliwość wszystkich ludzi tak aby „na równi korzystać z zasobów oferowanych nam przez społeczeństwo i środowisko naturalne”, redystrybucji bogactwa. Własność prywatna jest niesprawiedliwością społeczną, ponieważ nie każdy może się na niej bogacić. Narodowa suwerenność jest niesprawiedliwością społeczną. Powszechna opieka zdrowotna jest niesprawiedliwością społeczną. To częścią polityki Agendy 21/30.

3. Dobrobyt gospodarczy

Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP). Specjalne relacje między rządem a niektórymi, wybranymi korporacjami, które uzyskują ulgi podatkowe oraz  dotacje od władzy rządowej z powodu szczytnej działalności do realizacji polityki zrównoważonej. Rządowe monopole pozostaną usankcjonowane.

4. Lokalne Zrównoważenie polityki rozwoju

Mądry Rozwój, Dzikie tereny, elastyczne miasta, Wizja regionalnych projektów, zrównoważona społeczność , ekologiczne miejsca pracy, pro-ekologiczne prawa budowlane, alternatywna energia, planowanie przestrzenne, ochrona zabytków, zakazy prawa przejazdu w związku z ochroną przyrody, prawa rozwoju, rolnictwo nienaruszające równowagi ekologicznej, szeroko zakrojone planowanie, zarządzanie wzrostem, konsensus.

5. Kto za tym stoi?

ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (formalnie, Międzynarodowa Rada Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych). Społeczność płaci składki ICLEI za dostarczanie planów, szkolenia itp.

6. Skąd ta inicjatywa  pochodzi?

Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało wprowadzone na stronach  Raportu z 1987 roku (Nasza wspólna przyszłość) napisanego przez Światową Komisję Narodów Zjednoczonych, raport dotyczył Środowiska i Rozwoju, napisany został przez Gro Harlem Brundtland, wiceprezesa Światowej Partii Socjalistycznej. Termin ten został po raz pierwszy użyty w oficjalnie przez ONZ w 1992 roku, w dokumencie zwanym Zrównoważony Rozwój  ONZ Agenda 21, wydanym na Szczycie  ONZ, dziś nazywany jest  po prostu Agenda 21.

7. Jaki wpływ ma Agenda 21/30 na prezydentów, premierów oraz rząd?

178 kraje przyjęły Agenda 21, jako oficjalną politykę podczas uroczystości podpisania umowy na Szczycie Ziemi. Prezydent George H.W. Bush podpisał dokument w imieniu USA. W podpisaniu każdy kraj zgadza się na przyjęcie celów Agendy 21. W 1995 roku, prezydent Bill Clinton, zgodnie z Agendą 21, podpisał Executive Order # 12858 do tworzenia Rady Prezydenckiej do Sprawie Zrównoważonego Rozwoju, „zharmonizowania” amerykańskiej polityki w sprawie ochrony środowiska z dyrektywą ONZ jako przedstawionej w agendzie 21. Wszystkie agencje rządu federalnego zostały skierowane do pracy z państwowymi  samorządami lokalnych społeczności aby z wspólnym wysiłkiem „wymagać ” od rządu stosowanie  się do wskazówek zawartych w Agendzie 21. W rezultacie, przy pomocy grup jak ICLEI, Zrównoważony Rozwój wyłania się obecnie w polityce rządu w każdym mieście i  powiecie.

8. Ujawniając Cytaty

Agenda 21: Strategia do ocalenia naszej planety (Earthpress, 1993)

„Agenda 21 proponuje szereg działań, które mają być realizowane przez każdego człowieka na Ziemi … to wymaga określonych zmian w działalności wszystkich ludzi … Efektywna realizacji Agendy 21 będzie wymagać głębokiej reorientacji wszystkich ludzi.”

Przewodnik planistyczny Agenda 21, opublikowane przez ICLEI, 1996.

„Realia życia na naszej planecie stanowią, że dalszy rozwój gospodarczy, jak wiemy, nie może się utrzymać … zrównoważony rozwój, jest to program działań na rzecz lokalnej i globalnej reformy gospodarczej.”

Agenda 21 Podręcznik, opublikowany przez ICLEI, 1996

„Nikt nie wie, jak w pełni, zrównoważony rozwój może być osiągnięty; jednak istnieje powszechna zgoda, że musi to być osiągnięte na poziomie lokalnym, jeśli kiedykolwiek ma być osiągnięty w skali globalnej.” 

9. Agenda 21 i własność prywatna

Z raportu Habitat I Konferencji ONZ z 1976 roku.

„Ziemia … nie może być traktowany jako zwykły składnik aktywów, kontrolowane przez osoby i podlega naciskom i nieefektywności rynku. Prywatna własność ziemi jest również głównym instrumentem akumulacji i koncentracji bogactwa, a zatem przyczynia się do niesprawiedliwości społecznej.

Sprawozdanie Rady Prezydenta w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, strona 112.

„Decyzje użytkowania gruntów prywatnych są często prowadzone przez silne bodźce ekonomiczne, które powodują wiele skutków ekologicznych i estetycznych … kluczem do pokonania go jest polityka publiczna …”

Maurice Strong, Sekretarz Generalny Szczytu ONZ Ziemi, 1992 .

„Obecny styl życia i nawyki konsumpcyjne zamożnej klasy średniej – obejmują wysokie spożycie mięsa, wykorzystania paliw kopalnych, urządzeń elektrycznych w domu i pracy – nie jest to zrównoważone

10. Globalne planowanie zasobami naturalnymi

Raport Rady Prezydenta (USA) w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

„Potrzebujemy nowego procesu współpracy przy podejmowaniu decyzji, co prowadzi do lepszych decyzji, szybsze zmiany i bardziej rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych, ludzkich i finansowych w realizacji naszych celów.” 

Harvey Ruvin, Wiceprezes, ICLEI.

Prawa indywidualne muszą ustąpić miejsca w stosunku do praw ogółu.” 

Dave Foreman, Earth First.

„Musimy zrobić to miejsce niepewnym i niegościnnym dla Kapitalistów i ich projektów – musimy rekultywować drogi i zaoraną ziemie, zatrzymać budowę tam i zburzyć istniejące, uwolnić zakute w kajdany rzeki.” 

11. Co jest niezrównoważone?

Bioróżnorodność ONZ sprawozdanie oceniające.

„Trasy narciarskie, wypas inwentarza żywego, orka gleby, budowanie ogrodzeń, przemysł, domy, brukowanie i smołowane dróg, , tamy i zbiorniki, linie wysokiego napięcia, budowle i systemy, które nie mają odpowiedniej wartości dla środowiska.”

12. Prawdziwy cel Agendy 21 (ONZ)

J. Gary Lawrence, doradca prezydenta Clintona z Rady Prezydenckiej w sprawie zrównoważonego rozwoju:

„Udział w procesie planowania ONZ  bardzo prawdopodobnie wydobędzie na światło dzienne  wiele spisków – grup i osób z naszego społeczeństwa … Ten segment naszego społeczeństwa, który obawia się ‚Jednego Rządu Światowego’, przez który nasza wolność jako jednostki zostanie zabrana, będzie aktywnie działać, by pokonać wybranego urzędnika, który dołączył do „spisku”, podejmując LA21. Tak nazywamy proces na przykład kompleksowego planowania, zarządzania wzrostem lub inteligentnego rozwoju.”

Cytat pochodzi z milenijnego wydania gazety ONZ redagowanej przez J. Gary Lawrence, poniżej znajduje się ona w formie PDF, na stronie nr 3 odnajdziemy wspomniany cytat:

http://www.stakeholderforum.org/mediafiles/UNED%20millenium%20paper2.pdf

 

Tłumaczenie: Ryszard Kaczmarek, Dallas (USA)

Źródło: http://americanpolicy.org/agenda21/

Komentarze